STATUT STOWARZYSZENIA UŻYTKOWNIKÓW MIZARA

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Użytkowników Mizara" ( zwane dalej krótko Stowarzyszeniem lub SUM )

§ 2. Terenem działania SUM jest terytorium RP. Siedziba SUM mieści się w Białymstoku

§ 3. SUM jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną

Rozdział II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4. Celem SUM jest popularyzacja, rozpowszechnianie i wdrażanie języka Mizar. Sposobami realizacji tego celu są:

a) gromadzenie i rozpowszechnianie opracowań dotyczących języka Mizar,

b) działalność szkoleniowa w zakresie znajomości oraz wykorzystania języka Mizar,

c) wspieranie wysiłków mających na celu formalizację matematyki w języku Mizar,

d) organizacja i rozwijanie biblioteki artykułów w języku Mizar, a także jej rozpowszechnianie,

e) prowadzenie badań nad rozbudową języka Mizar i rozszerzeniem zakresu stosowania języka Mizar

§ 5. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z instytucjami krajowymi i zagranicznymi dotyczące realizacji statutowych celów stowarzyszenia

§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których działalność jest związana z realizacją statutowych celów stowarzyszenia

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7. Członkowie SUM dzielą sie na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych,

c) wspierających

§ 8. Członkami SUM mogą być również cudzoziemcy

§ 9. Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego SUM jest:

- aktywne używanie języka Mizar,

- wprowadzenie przez dwóch członków stowarzyszenia (członków założycieli lub tych członków zwyczajnych, którzy mają staż nie krótszy niż trzy lata),

- pozytywna decyzja Zarządu

§ 10. Członek zwyczajny ma prawo do

a) wyboru delegatów i bycia delegatem na Zwyczajne Walne Zebranie, delegaci mają bierne i czynne prawo wyborcze,

b) uczestniczenia w Nadzwyczajnych Walnych Zebraniach z czynnym i biernym prawem wyborczym

§ 11. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SUM,

b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych SUM,

c) aktywnego udziału w pracach koła SUM, do którego należy,

d) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie

§ 12. Przyczyną utraty członkostwa zwyczajnego jest:

a) niepłacenie składek przez okres 12 miesięcy ( chyba, że Zarząd uzna sytuację za usprawiedliwioną wyjątkowymi okolicznościami ),

b) działalność niezgodną ze statutem SUM,

c) działalność na niekorzyść Stowarzyszenia.

W przypadku a) decyzję podejmuje Zarząd, w przypadku b) i c) decyzję podejmuje Sąd Koleżeński

§ 13. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie obywatelom polskim lub obcym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju języka Mizar lub Stowarzyszenia

§ 14. Członek honorowy ma prawo do:

a) przedstawiania opinii i wniosków na temat działalności Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach z głosem doradczym

§ 15. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, które są zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i zadeklarują poparcie finansowe na rzecz SUM oraz zostaną przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji

§ 16. Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z pomocy naukowej i naukowo-organizacyjnej SUM na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd

§ 17. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w związku z niewywiązywaniem się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań

Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18.

 1. Władzami SUM są:

  a) Walne Zebranie,

  b) Zarząd,

  c) Komisja Rewizyjna,

  d) Sąd Koleżeński.

 2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata

§ 19. SUM dzieli się na koła. Każdy członek SUM należy do jednego i tylko jednego koła

§ 20. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia, Walnemu Zebraniu przysługuje prawo uzupełnienia składu wybieralnych władz Stowarzyszenia

§ 21.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
 2. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne

§ 22. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

a) przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium,

b) uchwalanie wytycznych (programów) pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznych budżetów,

c) podejmowanie uchwał w sprawach o szczególnym znaczeniu,

d) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

e) nadawanie godności członka honorowego,

f) zmiana statutu,

g) ustalanie wysokości składek członkowskich,

h) określanie podziału na koła,

i) odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

j) rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 23.

 1. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów, o ile Statut nie stanowi inaczej
 2. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, o ile Statut nie stanowi inaczej

§ 24. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów na cztery tygodnie przed datą Zebrania

§ 25.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 26. Zarząd składa się z pięciu członków. Są to: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik i dwóch Członków. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć kierownicy kół

§ 27. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu lub - w zastępstwie - przez członka Zarządu upoważnionego przez Przewodniczącego

§ 28. Warunkiem ważności decyzji Zarządu jest obecność na jego posiedzeniu co najmniej czterech jego członków. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów

§ 29. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością SUM zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,

b) występowanie do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego,

c) podejmowanie uchwał o przystąpieniu SUM do organizacji lub stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych,

d) zarządzanie majątkiem i funduszami SUM oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

e) zwoływanie Walnych Zebrań,

f) zawieranie porozumień krajowych i zagranicznych,

g) rozpatrywanie opinii i wniosków członków honorowych, dotyczących działalności Stowarzyszenia

h) powoływanie i odwoływanie kierowników kół i opieka nad pracą kół

§ 30. Do prowadzenia działalności naukowej i naukowo-organizacyjnej Zarząd powołuje i odwołuje komisje i koła działające na podstawie odrębnych regulaminów

§ 31. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Przewodniczącego Komisja wybiera w tajnym głosowaniu

§ 32. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności SUM, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej

§ 33. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków. Przewodniczącego Sąd wybiera w tajnym głosowaniu

§ 34.

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, powstałymi w obrębie Stowarzyszenia, a ponadto rozpatrywania spraw członków SUM dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać nastepujące kary:

  a) upomnienie,

  b) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji przysługuje, w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia, odwołanie się do Walnego Zebrania

§ 35. Koła prowadzą działalność naukową i naukowo-organizacyjną. Raz w roku kalendarzowym kierownicy kół organizują wybory delegatów na Zwyczajne Walne Zebranie

Rozdział V MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 36. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej, z udziału w pracach badawczych na podstawie odrębnych umów, dochodów z działalności szkoleniowej i wydawniczej oraz z dochodów z rozpowszechniania materiałów dotyczących systemu Mizar

§ 37. Wysokość składek ustala Walne Zebranie

Rozdział VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 38. Zmiany statutu dokonuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich delegatów

§ 39. Stowarzyszenie może być rozwiązane przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich delegatów

Statute | Library Committee
Last modified: July 30, 1998